FAPtv Cơm Nguội: Tập 181 - Đứa Con Điên

86 825
2 105
 
NHẬN XÉT
Phong Vu
Phong Vu - 44 phút trước
Phút 11 rơi nước mắt
Truong Trinh
Truong Trinh - 3 giờ trước
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
AFK Star
AFK Star - 3 giờ trước
Cảm động quá
Khang Nguyen
Khang Nguyen - 15 giờ trước
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tvfap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
fap tv
PNQ channel
PNQ channel - 15 giờ trước
Đừng đọc thêm 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😇😆😆😆😆😆😆😆😆😁😁😆😁😆😁😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆đã bị lừa😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Hung To
Hung To - 19 giờ trước
thái mắc cười quá
Phúc Trần
Phúc Trần - 20 giờ trước
Đừng có đưa nó vô l*n
Nguyễn Minh
Nguyễn Minh - Ngày trước
16:55
Magnus Rasmussen
Magnus Rasmussen - Ngày trước
hahaha
kIM TAE TAE
kIM TAE TAE - Ngày trước
10:35 tao cười tao ĩa
Ty Trần
Ty Trần - Ngày trước
Li ra ngoài chơi li 😄😄
Nhi Mẫn
Nhi Mẫn - Ngày trước
Cưới mún ỉa
Gioi The
Gioi The - 2 ngày trước
Cười muốn ĩa
VH Channel
VH Channel - 2 ngày trước
hài quá ạ
sinh Đôi
sinh Đôi - 2 ngày trước
Tập này anh thái đóng hay ghê 😂😂😂
Cao Diep
Cao Diep - 2 ngày trước
4:20 tao cuoi ia
Cao Diep
Cao Diep - 2 ngày trước
2:50 cuoi ia
Mỹ Huyền Nguyễn
Mỹ Huyền Nguyễn - 2 ngày trước
25:55 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Team xem trễ điểm danh✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋
kiron TV
kiron TV - 2 ngày trước
Cảm ơn ekip đã ra nhìu video hay và ý nghĩa nha kết hợp vs hài nữa
Thuy trang Nguyen
Thuy trang Nguyen - 2 ngày trước
cam đông qua a ❤💙💚💛💜💓💔💕💖
Ngọc Hân Đào
Ngọc Hân Đào - 2 ngày trước
Cười đau bụng
My Luu
My Luu - 2 ngày trước
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
cycu y h j
cycu y h j - 2 ngày trước
Hai dối : hôi dáy
Co Co
Co Co - 2 ngày trước
kim suri dep va
Huy Ha
Huy Ha - 3 ngày trước
Thái vũ đáng yêu quá
tuyền py
tuyền py - 3 ngày trước
tội nghiệp thái vũ quá à
Vốn Nguyễn
Vốn Nguyễn - 3 ngày trước
Pha giã tiếng dội bồn cầu của a Thái quá đỉnh
Tung Nguyen
Tung Nguyen - 3 ngày trước
tiền bạc danh vọng đều có giá. tình nghĩa máu mụ với là vô giá
khang quách
khang quách - 3 ngày trước
Diễn viên xuất sắc,kịch bản tuyệt vời, kênh đáng theo dõi.
Thanh Lê
Thanh Lê - 3 ngày trước
Hài v
Tuấn Lê
Tuấn Lê - 3 ngày trước
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Anh Thư
Anh Thư - 3 ngày trước
*cười ỉa* :)))
đang bảo trì
đang bảo trì - 3 ngày trước
10:33 :))
đang bảo trì
đang bảo trì - 3 ngày trước
thai vu :))
Gamming Huy Nobi
Gamming Huy Nobi - 3 ngày trước
20:48 this is sad story
cfl Nguyen
cfl Nguyen - 3 ngày trước
Cười ỉa 10:24
Trần Nghĩa
Trần Nghĩa - 3 ngày trước
tên HAi DÓI có nghĩa là HOI DÁI đó mà, thâm =))))
Thịnh Nguyễn
Thịnh Nguyễn - 3 ngày trước
Đéo ai ko biết.
Mi Trần
Mi Trần - 4 ngày trước
Cây son này tao tặng má mày mà.. Nụ cười mới...😹😹
11085813 9597
11085813 9597 - 4 ngày trước
12:37 :)) ghê quá nhá :))
army Bts
army Bts - 4 ngày trước
17:13 có phải là 13.10.1935 ko dậy
Chỉ ARMY mới bt😂😂😂
Ggg Fgh
Ggg Fgh - 4 ngày trước
Tập này hay gê luôn á
Cảm động lắm
Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn - 4 ngày trước
25:50 cười ỉa là có thật 😑😑
ten Ngoc nhu ho
ten Ngoc nhu ho - 4 ngày trước
toi khoc roi 😭😭😭😭
Doan Tung
Doan Tung - 4 ngày trước
Có phải vào sáng ngày 7 tháng8 năm 2018 anh Viễn gặp mấy người áo đen
đi theo một cô gái phải ko
NHT Channel
NHT Channel - 5 ngày trước
8:30 tao cười muốn xỉu luôn
Khanh Nguyễn
Khanh Nguyễn - 5 ngày trước
Khóc r 😭😭😭
Yến Lê
Yến Lê - 5 ngày trước
hay quá
Lion Hh
Lion Hh - 5 ngày trước
Hay quá
Loan Ngo
Loan Ngo - 5 ngày trước
😃😃😃😃😃😃😃😃😃
Kiet Tuan
Kiet Tuan - 5 ngày trước
hay
Kiet Tuan
Kiet Tuan - 5 ngày trước
hay
Kiet Tuan
Kiet Tuan - 5 ngày trước
hay
L Dương văn
L Dương văn - 5 ngày trước
Coi mà xúc động VLIN.
Ni Nguyen
Ni Nguyen - 5 ngày trước
Coi muon la tôi
ngọc bảo hân võ
ngọc bảo hân võ - 5 ngày trước
Thái diễn sâu quá 💖💖💖
NTK truyện ngôn tình
NTK truyện ngôn tình - 6 ngày trước
😭😭😭có ai khóc đỏ mắt giống tui hk
Let's Go
Let's Go - 6 ngày trước
fap dạo này ít ra phim bộ dậy fap
Mi Xiao
Mi Xiao - 6 ngày trước
Đừng bấm đọc thêm 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
🇻🇳🇻🇳🇻🇳
linh nguyen
linh nguyen - 6 ngày trước
a thai mac cuoi w a
Luu Thao
Luu Thao - 6 ngày trước
Hóng quá fap ơiiiiii
Minh Trần Tấn
Minh Trần Tấn - 6 ngày trước
Anh Thái đẳng cấp của diễn xuất cảm xúc (y)
Lê Thanh Hải
Lê Thanh Hải - 6 ngày trước
Anh viễn chừng nào có tập mới vậy anh
Nguyen DA
Nguyen DA - 6 ngày trước
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
nam trần
nam trần - 6 ngày trước
Đúng là sản phẩm của PAP ngày càng chất lượng
Kiều Duyên Channel
Kiều Duyên Channel - 7 ngày trước
Tập này hay quá xem mà khóc luôn😢
hitol nguyet
hitol nguyet - 7 ngày trước
Mac cuoi wa
Thien Ho
Thien Ho - 7 ngày trước
chi thủy đau r ạ
A.R.M.Y김 시
A.R.M.Y김 시 - 7 ngày trước
Fan a Thái nè
A.R.M.Y김 시
A.R.M.Y김 시 - 7 ngày trước
Fan Fap tv điểm danh
Anh Nè Ná
Anh Nè Ná - 7 ngày trước
Sao mấy anh ko ra nữa vậy hóng quá trời luôn
Loan Nguyen
Loan Nguyen - 7 ngày trước
Tập này Vinh xuất sắc nhưng Thái làm tôi rơi nước mắt
Nam phuong
Nam phuong - 7 ngày trước
Hello 5.183.566 Người fan faptv
Thiên Tử
Thiên Tử - 7 ngày trước
Coi 3 lần vẫn không thấy chán
Ngan Hoang
Ngan Hoang - 7 ngày trước
Fap sao lâu ra quá vậy
duythanh nguyen
duythanh nguyen - 7 ngày trước
Hai giối là hôi giái đúng ko :-)
ha nguyen
ha nguyen - 7 ngày trước
Tập này hơi nhiều lỗi
Hoa Nguyen
Hoa Nguyen - 7 ngày trước
Lâu rồi pap k ra video mới dạ. Hóng mãi
Trâm anh Nguyễn Thị
Trâm anh Nguyễn Thị - 8 ngày trước
Coi cả chục lần vẫn hay
Ngân Nguyễn
Ngân Nguyễn - 8 ngày trước
Hai doi la hoi dai
Song Kids
Song Kids - 8 ngày trước
Hay v
wooChi Phim. tv
wooChi Phim. tv - 8 ngày trước
.
game và kinh nghiệm sàm
game và kinh nghiệm sàm - 8 ngày trước
Ủng hộ kênh liên quân của mình nhé
yasuo hha
yasuo hha - 8 ngày trước
Lam phim giang ho thu
My Nguyễn
My Nguyễn - 8 ngày trước
Thít a Thái
King Cmt
King Cmt - 8 ngày trước
Thái nay maxrhaix (max hài) nhé..A Bo k thích đều này nhe
Phương Trần
Phương Trần - 8 ngày trước
có hơi sai tại sau công an này ko mang tất
Nguyen Vinhtuyen
Nguyen Vinhtuyen - 8 ngày trước
Haha
TÂM NGUYỄN
TÂM NGUYỄN - 8 ngày trước
hj
Rinn Z1000
Rinn Z1000 - 8 ngày trước
25:55 cười ỉa
Toan Luong
Toan Luong - 8 ngày trước
Phim cam dong qua
Thành Đạt Lê
Thành Đạt Lê - 8 ngày trước
Ai đồng ý faptv làm phim đam mỹ và nữ chính ngôn tình
Khiem Phan
Khiem Phan - 8 ngày trước
*Vinh vâu diễn giống chú 12 nhỉ*
Đậu Xanh Channel
Đậu Xanh Channel - 8 ngày trước
Tội nghiệp a thái quá
Yori Hana
Yori Hana - 8 ngày trước
Bài a Thái hát là j v mn?
Trần Phong
Trần Phong - 8 ngày trước
Đừng nhắn vào đọc thêm😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😙😙😙🍂🍂🍂🍂🍂🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍈🍈🍉🍉🍊🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🥝🍅🥑

🍊🍋🍌🍍🥝🍏🍐🥔🍆🥕🥑🌽🍅🍓🍎🌶️🍇🍌🍐🥕🍑🍐🌽🍎🍑🍐🌽🍏🍒🍐🍓🍈🍒🍇🍌🍇🌽🍏🍑🍏🍊🥔🍐🥝🍏🍍🌉🌉🎠🎠🏙️🌅♨️🌆🎠🕋♨️🌆🌃🌇♨️🌇🎪🌄🌅🚃🌇♨️🌇🏙️🌇🚃🌆


🎈🎆✨🎉🎃🎇🎆🎊🎍🎄🎄🎃🎏🎋🎖️🎋🎏✨🎄🎫🎃🎎🎃🎐🎋🎫🎍✨🎋🎐🎟️🎍🎑🎁🎖️🎗️🎫✨🎋🎫🎊🎏🎃🎐🎟️🎋✨🎍🎫🎄🎏🎃🎐🎐🎍🎐🎍🎖️🎍🎫🎏🎄🎫🎋🎏🎄🎏🎄🎫🎋🎏🎆🎫🎍🎫🎍✨🎋🎖️🎊🎫🎋🎐

🦑🦑🐛🦑🦈🐞🐙🐠🐚🐞🐋🐟🦑🦈🌲🌾🌱💐🍀🌼☘️🌼🌹🌺🍀🌱🌻🌲💐🍀🌼☘️🌼🌱🌲🌻☘️🌼🌲💐🍁🍁🌳🥀🍀🌲🌹☘️🌱🏵️🌿🌷💮🌾🌼🌸🌵🌻💐🌴🌺🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍃🍂🍃🍂🐖🐷🐖🐭🐪🐿️🐪🐘🐫🦇🐪🐘🐐🐏🐪🐿️🐫🐽🐫🦇🐪🐘🐷🐭🐷🐿️🐪🦏🐪🐭🐪🐇🐫🐽🐄🐿️🐪🦏🐪🐭🐪🐿️🐫🦏🐫🐭🐷🐇🐫🐏🐄🦇🤗😉😎😂🤗😊☺️😉😍🙂😊😃😂😘😙😓😜🤤😯🤐😓🤐😫😣😑😌🤐

Haha 😯😫🤐😴😓😮😒🤐😣😑😒😯😫😶😑😫😴😯😒😝😫🤐😥😮😔😜😫😑😳😩😳😟😰🤑😭😳😞😱😟😭😟😦😳😟😳😟💀👿👻🤠😈😠🤢🤠👿👻🤥🤢🤥👴🙀🙈🙀🙈🙀👩😿👩🙈😿😻💩👴🙀👼🙍🤰👱🤰 tạm biệt
Phúc Trọng
Phúc Trọng - 9 ngày trước
Hi
Triệu Trà
Triệu Trà - 9 ngày trước
Mắt cười thái vu v
Gái Đặng
Gái Đặng - 9 ngày trước
Hay quá
Thái vlogs
Thái vlogs - 9 ngày trước
Hai dối (hôi dái)😂😂😂
Tien Vo
Tien Vo - 9 ngày trước
Hay qua
Tiếp theo